Board Members

ADVISORS

  • Mr. Tirtha Man Shakya
  • Dr. Rabindra Kumar Shakya
  • Dr. Shanker Prasad Rajbhandary
  • Mr. Baikuntha Maskey
  • Mr. Madan Gopal Malekhu
  • Mr. Rajendra Man Shakya
  • Dr.  Azaya Bikram Sthapit
  • Eng. Mahesh Man Shrestha
  • Dr. Bhushan Prasd Shrestha
  • Mr. Yubanath Lamshal

CHAIRMAN

  • Dr. Bijaya Prakash Sainju

EXECUTIVE BOARD MEMBERS

 

Name

 

Position

 

Qualification

 

Duration

 

Remarks

Dr. Bijaya Prakash Sainju Chairperson MBA, Ph.D. 2013-2016 Founder Member Academic HR Activists
Mr. Sarbendra Pachhai Vice Chair B. A. 2013-2016  

Founder Member – Social Business

 

Mr. Jiyam Shrestha Treasurer M. A. 2013-2016 Humanities and Human Rt
Ms. Kasturi Shrestha Secretary Ms. C. 2013-2016 Social Work from January 2012 onwards
Mr. Chhales Prashan Executive Board Member Ms. C. Bio-diversity 2013-2016 Founder Member environment
Ms. Rashmila Prajapati Executive Board Member M. A. 2013-2016 Environment 2012 onwards
Mr. Promod Ghimire Executive Board Member B.A. 2013-2016 Social Activist