Board Members

ADVISORS

 • Mr. Tirtha Man Shakya
 • Dr. Rabindra Kumar Shakya
 • Dr. Shanker Prasad Rajbhandary
 • Mr. Baikuntha Maskey
 • Mr. Madan Gopal Malekhu
 • Mr. Rajendra Man Shakya
 • Dr.  Azaya Bikram Sthapit
 • Eng. Mahesh Man Shrestha
 • Dr. Bhushan Prasd Shrestha
 • Mr. Yubanath Lamshal

CHAIRMAN

 • Dr. Bijaya Prakash Sainju

EXECUTIVE BOARD MEMBERS

 

Name

 

Position

 

Qualification

 

Duration

 

Remarks

Dr. Bijaya Prakash Sainju Chairperson MBA, Ph.D. 2013-2016 Founder Member Academic HR Activists
Mr. Sarbendra Pachhai Vice Chair B. A. 2013-2016  

Founder Member – Social Business

 

Mr. Jiyam Shrestha Treasurer M. A. 2013-2016 Humanities and Human Rt
Ms. Kasturi Shrestha Secretary Ms. C. 2013-2016 Social Work from January 2012 onwards
Mr. Chhales Prashan Executive Board Member Ms. C. Bio-diversity 2013-2016 Founder Member environment
Ms. Rashmila Prajapati Executive Board Member M. A. 2013-2016 Environment 2012 onwards
Mr. Promod Ghimire Executive Board Member B.A. 2013-2016 Social Activist