Our Team

 1. Kasturi Shrestha

  Upashana Pradhan,
  Program Coordinator

  Pemba Lama
  Office assistant

  Prakash Basi Chief Financial Officer

  Prakash Basi
  Chief Financial Officer

  Dr. Bijaya Sainju
  Director

  Manisha Dongol Trainee, St. Xaviers

  Urmila Shakya 

  Bikal Shrestha  Field Officer

  Christina Thapa Trainee, St. Xaviers

            

   

  Manita Basnet
  Field Motivator

   

Vaba Shrestha Trainee, St. Xaviers

 

Sundar Kumal Field Officer

Sundar Lal Kumal
Field Officer