Board Members

ADVISORS

 • Mr. Tirtha Man Shakya
 • Dr. Rabindra Kumar Shakya
 • Dr. Shanker Prasad Rajbhandary
 • Mr. Baikuntha Maskey
 • Mr. Madan Gopal Malekhu
 • Mr. Rajendra Man Shakya
 • Dr.  Azaya Bikram Sthapit
 • Eng. Mahesh Man Shrestha
 • Dr. Bhushan Prasd Shrestha
 • Mr. Yubanath Lamshal

CHAIRMAN

 • Dr. Bijaya Prakash Sainju

EXECUTIVE BOARD MEMBERS

 

Name

 

Position

 

Qualification

 

Duration

 

Remarks

Dr. Bijaya Prakash Sainju Chairperson MBA, Ph.D. 2017-2019 Founder Chair/Member Academic HR & CR Activists
Mr. Sarbendra Pachhai Vice Chair B. A. 2017-2019  

Founder Member – Social marketing and Trekking Co.

 

Mr. Jiyam Shrestha Treasurer M. A. 2017-2019 Humanities and HR and CR Activist
Ms. Kasturi Shrestha Secretary M. Sc. 2017-2019 Social Work and envirobment
Mr. Chhales Prashan Executive Board Member Ms. C. Bio-diversity 2017-2019 Founder Member, biodiversity and environment
Ms. Sohani Rajbhandary Executive Board Member M. B. A., M. Sc. 2017-2019 Management and Child Care Expert
Mr. Promod Ghimire Executive Board Member M.A. 2017-2019 Humanities, and Social Activist